قیز در ایل قشقائی یعنی ...

بنویسید یادداشتهای علمیتان را تا تکمیل شود وبلاگ قیزلر