قیز یعنی دختر 

 قیزلر یعنی دختران 

 اما سرگذشت قیز در ایل قشقائی:

؟؟؟؟؟؟؟